INFORMACIÓ I CONSULTES

Per a qualsevol informació sobre comandes web o sobre les característiques dels productes i serveis que oferim, així com per comunicar-nos qualsevol tipus d’incidència o reclamació referent a la compra online, ens podeu enviar un correu electrònic a info@ecoturisme-emporda.cat o bé trucant al telèfon 605 333 124.

 


 

RESPONSABILITAT

Ecoturisme Empordà no podrà ser considerat responsable dels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que poguessin resultar d’un funcionament o un ús inadequat dels productes comercialitzats.
El mateix s’aplica a les possibles modificacions realitzades als productes pels proveïdors. Ecoturisme Empordà no podrà ser considerat responsable per un client o un tercer de danys indirectes, pèrdues d’explotació o lucre cessant ocorreguts pel mitjà que fos, encara que el dany, pèrdua o perjudici haguessin estat previsibles per Ecoturisme Empordà o si la seva eventualitat hagués estat posada en seu coneixement.

El que disposa la present clàusula no afectarà els drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni al dret de desistir el contracte.
En cas de litigi, el client podrà dirigir-se, en primer lloc, a Ecoturisme Empordà per arribar a una resolució amistosa.

 


 

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

Devolucions en exercici del dret a desistir la compra.

Tots els productes comprats a www.ecoturisme-emporda.cat podran ser retornats i reemborsats, sempre que l’usuari comuniqui la intenció de retornar el/s producte/s en un termini màxim de 14 dies hàbils a comptar des de la data d’entrega. Ecoturisme Empordà només acceptarà devolucions que compleixin les següents condicions:

El producte ha d’estar en l’estat, embalatge i etiquetatge originals.
Cal incloure una còpia de la factura/rebut de compra, indicant el motiu de la devolució.

Després de revisar l’estat dels articles retornats, Ecoturisme Empordà comunicarà a l’usuari si té dret a la devolució de la quantitat abonada pels articles adquirits. En cas d’exercici del dret a desistir, només s’exigirà a l’usuari que es faci càrrec dels costos de devolució del bé.

La devolució de l’import s’efectuarà en un termini màxim de 30 dies des de la data que l’usuari va comunicar la intenció de desistir i mitjançant el mateix mètode de pagament que l’usuari va escollir al moment de realitzar la comanda.

Devolucions de productes defectuosos.

En cas que l’usuari consideri un producte defectuós al moment del lliurament, haurà de notificar-ho a Ecoturisme Empordà a través de l’adreça de correu electrònic info@ecoturisme-emporda.cat. Ecoturisme Empordà derivarà a l’elaborador corresponent qualsevol reclamació per un producte defectuós, i serà aquest qui doni una resposta a l’usuari.

Així mateix, Ecoturisme Empordà garanteix a l’usuari la reparació del producte, la seva substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte de compravenda, gestions que seran gratuïtes per a l’usuari. En cas de no poder-se substituir el/s producte/s, es reemborsarà íntegrament la quantitat pagada per aquell/s producte/s.

Deteriorament o falta d’articles/productes.

Qualsevol producte d’Ecoturisme Empordà ha de ser objecte d’un control minuciós per part del client, i en el cas de que s’observin anomalies, deteriorament parcial o total i/o absència d’algun producte de la comanda, haurà de fer les oportunes observacions via email a info@ecoturisme-emporda.cat. Si no es realitzen observacions, es considera que el producte s’ha entregat en bon estat i no podrà ser objecte de cap reclamació posterior per aquest concepte.

 


 

Consulta totes les condicions de compra